telefon +48 531 731 112    Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co robić ze ściekami na terenach nieskanalizowanych?

Gospodarka ściekami na terenie, gdzie do posesji z jakichś powodów nie zostały doprowadzone rury ściekowe, wymaga szczelnego zbiornika bezodpływowego do gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych, np. szamba betonowego. Generuje to potrzebę okresowego opróżniania zbiornika przez ekipę asenizacyjną. Przepisy prawa dopuszczają też inne rozwiązanie, a mianowicie przydomową oczyszczalnię ścieków. W naszym wpisie przybliżymy obie metody zagospodarowania ścieków. Zapraszamy do lektury.

Sposoby zagospodarowania ścieków na terenach nieskanalizowanych

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz. U. z 2001 r., nr 72., poz.747) do ścieków zaliczamy między innymi:

  • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
  • ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania,
  • wody opadowe lub roztopowe,
  • wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,
  • wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych,
  • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
  • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych.

Polskie prawo nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie posesji. Jest to również niezwykle ważne w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego, ponieważ stan gleby oraz wód gruntowych przekłada się na cały ekosystem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych, nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach chronionych, narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dobowa ilość powstających ścieków nie powinna przekraczać 5 m3 na dobę.

Zazwyczaj w takich przypadkach stosowane są dwie metody zagospodarowania ścieków. Jedną z nich jest montaż zbiorników bezodpływowych na szambo. Przy czym niezwykle ważne jest zapewnienie całkowitej szczelności. Ponieważ zbiornik ten pełni jedynie funkcję magazynową, należy uwzględnić konieczność okresowego wywożenia nagromadzonych nieczystości pojazdami asenizacyjnymi. Usługi te świadczą profesjonalne firmy.

Druga metoda to budowa przydomowej oczyszczalni, odbierającej i oczyszczającej ścieki z nieruchomości, z możliwością utylizacji osadów, powstających w procesie oczyszczania. Musi ona spełniać wymagania określone przepisami prawa. W przydomowych oczyszczalniach, obsługujących pojedyncze gospodarstwa domowe lub rolne, wytwarzające do 5 m3 ścieków na dobę. Zazwyczaj preferowane są technologie oparte na osadniku gnilnym. Następuje odprowadzanie ścieków do ziemi za pomocą odpowiednich urządzeń.