Badanie gruntu

Celem badania gruntu jest określenie warunków wodno-gruntowych podłoża. Uzyskane informacje są niezwykle ważne dla zastosowania odpowiednich rozwiązań, dlatego przed przystąpieniem do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonujemy nieodpłatny badanie gruntu. Rzetelne usługi i profesjonalne podejście gwarantuje niezawodne, bezawaryjne i ekonomiczne korzystanie z oczyszczalni, zbiorników na szambo i deszczówkę.

Badanie geotechniczne krok po kroku

Dobór odpowiednich badań opiera się o normy:

  • PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
  • PN-EN 1997 – 2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznawanie i badanie podłoża gruntowego.
  • PN-B-02479: 1990. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Wstępna ocena podłoża pozwala wybrać z najczęściej stosowanych metod – wiercenia i sondowania, ustalić punkty oraz głębokość prac. Pobrane próbki trafiają do laboratorium, gdzie następnie uzyskuje się wyniki i tworzy dokumentację, zgodnie z którą zaproponujemy najlepsze rozwiązania dopasowane do warunków gruntu Państwa działki.

Badanie gruntu przed budową oczyszczalni lub szamba a przepisy prawne

Podstawą prawną zobowiązującą do przeprowadzenia badań podłoża gruntowego jest rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie dotyczy obiektów, które wymagają pozwolenia budowlanego, natomiast nie zaliczają się do nich typowe przydomowe oczyszczalnie.

Jeśli przydomowa oczyszczalnia będzie odprowadzała do gruntu nie więcej niż 5 m3, pozwolenie na budowę oraz badania gruntu pod budowę oczyszczalni nie są obowiązkowe. Skorzystać można z badań geologicznych, jakie zostały przeprowadzone przed budową domu. Warto jednak wykonać takie badania gruntu przed budową oczyszczalni. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym – aby móc ją wybudować, muszą zostać spełnione określone warunki dotyczące przepuszczalności gruntu. W tym celu wykonuje się test perkolacyjny. Pamiętać należy, że drenaż rozsączający powinien zostać umieszczony poniżej strefy przemarzania gruntu, a co najmniej 1,5 metra od zwierciadła wód gruntowych.

Badanie gruntu pod budowę oczyszczalni – kompleksowe usługi Bio Eden

Jako firma z obszerną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży, na podstawie przepisów prawnych, ustalimy tzw. kategorię geotechniczną obiektu oraz złożoność budowy geologicznej terenu. Wykorzystując uzyskane informację, wykonamy właściwy dla uzyskanych parametrów zakres badań i rodzaj wymaganej dokumentacji.

Mimo braku konieczności wykonania badań gruntu przed budową oczyszczalni, zawsze powtarzamy klientom, że takie badania warto wykonać. Dzięki nim można dobrać optymalne rozwiązanie dla każdego użytkownika – począwszy od doboru danego rodzaju oczyszczalni po instalację jej w miejscu, które nie tylko spełnia warunki, ale które równocześnie pozwoli wykorzystywać jej zalety w najszerszym zakresie.

Dlaczego warto nam powierzyć ocenę warunków gruntowo-wodnych?

Głównym atutem naszej oferty jest jej kompleksowość. Chcąc zbudować oczyszczalnię ścieków, zyskują Państwo pełne wsparcie obejmujące badanie gruntu, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, projektowanie i montaż instalacji. Zapewniamy doradztwo przy wyborze najlepszych rozwiązań. Dzięki temu każdemu klientowi oferujemy optymalne urządzenia, które wpisują się w potrzeby i oczekiwania, a montaż oczyszczalni lub szamba przebiega sprawnie i bez niespodziewanych przeszkód. Z tego względu badanie gruntu przed budową oczyszczalni dostępne jest dla naszych klientów, którzy zamawiają montaż, w pakiecie – oferujemy bezpłatne badania geologiczne przed wykonaniem instalacji przez Bio Eden. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!