Budowa przydomowej oczyszczalni w świetle przepisów

Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób gospodarować nieczystościami, jeśli nie można liczyć na przyłączenie zbiorczej kanalizacji, a nie chce się zakładać szamba. Jednak, by móc ją wybudować na własnym terenie, trzeba ustosunkować się do znacznej ilości przepisów sformułowanych w kilku ustawach oraz rozporządzeniach. Zanim poczyni się starania o rozpoczęcie inwestycji, warto poznać najważniejsze regulacje prawne dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

O jakich uwarunkowaniach trzeba wiedzieć?

Przed przystąpieniem do projektowania przydomowej oczyszczalni ścieków, konieczna jest wiedza o tym, iż buduje się ją tylko na tych działkach, które nie mogą być podłączone do zbiorczej kanalizacji gminnej lub komunalnej. Ponadto ilość odprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 5m3 na dobę. Najważniejsze przepisy określające warunki, jakie musi spełnić teren, by zbudować na nim przydomową oczyszczalnię ścieków, zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). W dokumencie pojawia się zapis, że nie wolno zakładać przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach zalewowych. Ponadto rozporządzenie to precyzuje, że inwestycję należy sytuować w poniższych odległościach zależnych od typu budynku i wielkości zbiornika na nieczystości lub korzystania z drenażu rozsączającego, czyli od:

  • Okien i drzwi budynków mieszkalnych, magazynów produktów spożywczych, jeśli jest to obiekt w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej, a zbiornik liczy pojemność 10m3 co najmniej 5 metrów. W przypadku innych budynków, gdy zbiornik ma pojemność do 10 m3 odległość powinna wynosić 15metrów. Jeśli zbiornik oczyszczalni wykazuje pojemność od 10m3 do 50m3 to dystans powinien wynosić 30 metrów bez względu na typ budynku. W przypadku zbiorników powyżej 50m3 występuje się o indywidualną ekspertyzę techniczną w państwowym inspektoracie sanitarnym.
  • Granicy sąsiedniej działki, drogi lub ciągu pieszego – w przypadku zbiornika do 10m3 budynki jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji indywidualnej – najmniej 2m, a pozostałe obiekty przy tej pojemności zbiornika co najmniej 7,5 metra. Zbiorniki od 10 do 50 m3 wymagają zachowania odległości od granicy działki sąsiedniej 7,5m, a wobec drogi – 10m, niezależnie od typu budynku. W przypadku zbiorników przekraczających 50m3 ponownie sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.
  • Studni, z której czerpie się wodę pitną – 15m dla zbiornika z nieczystościami, 30 m dla drenażu rozsączającego, licząc od pierwszego przewodu.

Inne ważne aspekty dotyczące możliwego miejsca, gdzie usytuuje się przydomową oczyszczalnię ścieków, określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). Gdzie np. podane są odległości od kąpielisk i plaż publicznych, czyli co najmniej 1000m. Przepisy prawa wodnego kategorycznie zabraniają, by oczyszczalnie ścieków bezpośrednio odprowadzały nieoczyszczone ścieki do wód stojących lub podziemnych. Nie wolno dopuścić do odprowadzenia ścieków do jeziora, jeśli czas ich dopływu do akwenu byłby krótszy niż 24 godziny. Ponadto poszczególne rozporządzenia branżowe, m.in. Ministra Infrastruktury, Ministra Gospodarki itd. regulują takie kwestie jak: odległości od elementów infrastruktury technicznej, np. od kabli telekomunikacji – co najmniej 1m, od elektrycznych – 0,8m. Należy zadbać aby od przyłączy gazowych minimalna odległość liczyła 0,5m a od sieci wodociągowej co najmniej 1,5metra.

 

Jakich formalności trzeba dopełnić, by posiadać domową oczyszczalnię?

W zgodzie z kolejną ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) wystarczy wystosować zgłoszenie do odpowiedniego referatu urzędu powiatowego o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, której wydajność będzie wynosiła do 7,5m3 na dobę, a pojemność zbiornika na nieczystości nie przekroczy 10m3. Do wniosku zgłoszenia może być wymagane dołączenie dokumentacji przyszłej inwestycji, m.in. opracowanie projektu, wyniki badań geotechnicznych, itp. Wymagane też jest przedstawienie pozwoleń wodnoprawnych. Będą to zgoda na odprowadzenie ścieków do środowiska oraz zgoda na budowę urządzenia wodnego. Na decyzję urzędu czeka się do 21 dni i jest ona ważna do 3 lat. Następnie przed uruchomieniem oczyszczalni należy zgłosić jej pracę w referacie ochrony środowiska w urzędzie miejskim lub gminnym, w zależności od usytuowania działki. O czynności tej stanowi Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.627). Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wydaje się skomplikowana z prawnego punktu widzenia, jednak prosimy, aby pamiętać, że doświadczona w montażu przydomowych oczyszczalni firma pomoże w realizacji inwestycji na każdym etapie.