Nowy rok i zmiany w przepisach

Od początku tego roku urzędy mają obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych. Kontrole będą dotyczyć zarówno zbiorników bezodpływowych tzw. Szamb jak i Przydomowych oczyszczalni ścieków.

 
 Ewidencjonowanie oraz kontrola będzie obejmowała:
 

1.Liczbę właścicieli nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczba osób zameldowanych w nieruchomości

2.Liczbę zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych

3. Częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych

4.Ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do kanalizacji.

5.Protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydomowych (dotyczy nowo wybudowanych zbiorników)

 
 
Urząd Gminy  ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł.
 
Należy także pamiętać o:

 

1. Zawarciu umowy na wywóz ścieków bytowo-gospodarczych.

2. Systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz  przydomowych oczyszczalni.

3. Obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Powyższe działanie musi zostać również odpowiednio udokumentowane. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu z danej nieruchomosci. 

 
CZEMU SŁUŻĄ WPROWADZONE ZMIANY I KONTROLE?

Kontrole te mają na celu niedopuszczanie i zlikwidowanie procederu jakim jest pozbywanie sie ścieków z budynków mieszkalnych poprzez wywożenie ich wraz z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE ŚCIEKÓW W NOWYM ROKU
 

1. Jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują 4 osoby i zużywają 20 m3 wody na miesiąc i posiadają szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3 to muszą opróżniać zbiornik z częstotliwością 2 wywozy na miesiąc.

 

2.Natomiast jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują 4 osoby oraz posiadają szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3 i nieruchomość nie jest podłączona do sieci wodociągowej to współczynnik do obliczania zużycia wody na mieszkańca to 3,5 m3 na miesiąc wg obliczenia 4 (osoby) x 3,5 m3 (średnie zużycie na 1 mieszkańca) = 14 m3 (wytworzonych ścieków sanitarnych) to z wyliczeń wychodzi iż muszą opróżniać zbiornik z częstotliwością ok. 3 wywozy na dwa miesiące.