Ruszyły kontrole domów przez pracowników wodociągów

Ruszyły wzmożone kontrole domów przez urzędników wodociągów. Urzędnicy sprawdzają w szczególności, co dzieje się z wodami opadowymi w gospodarstwach domowych i co dzieje się z zawartością z szamb.  Jeśli są odprowadzane nieprawidłowo, grozi grzywna w wysokości do 10 tys. zł. Sprawdź, czy możesz spodziewać się kontroli i zostać ukarany!
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie. W żadnym razie nie powinno to się odbywać przez wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej.

 

Kara za deszczówkę — dlaczego i ile ?

 
Właściciel posesji może zagospodarować wody opadowe na wiele sposobów. Jednak tam, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna, powinien przyłączyć do niej nieruchomość i poprzez nią pozbywać się nieczystości ciekłych, w tym wody odpadowej.
 
Oczywiście wiążą się z tym dodatkowe opłaty za ścieki, wielu właścicieli unika więc tego obowiązku. Kontrole i nakładane przez nie kary mają więc wymusić wywiązanie się z takich obowiązków.
 
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach.
 
Dlatego warto też zbierać deszczówkę! Obliczono, że kilkuminutowy deszcz z niewielkiego dachu (do 100 m2) może dostarczyć ponad 70 l wody opadowej. To dużo, a zatem i duża oszczędność wody z wodociągów. Inwestycja w instalacje do zbierania i gromadzenia deszczówki może przynieść nawet 50-procentową oszczędność wody pobieranej z wodociągów.
 

Wody opadowe: co każe z nimi zrobić prawo?

Tam, gdzie kanalizacji nie ma, zgodnie z przepisami przywołanej już ustawy, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
 
W razie kontroli właściciele nieruchomości są obowiązani do zachowania  dokumentów, faktur i rachunków przez okres 12 miesięcy oraz okazania ich pracownikom urzędu gminy lub straży miejskiej, lub gminnej uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku.
Zapraszamy do kontaktu.
Odpowiemy na każde państwa pytanie i wątpliwość.
Jesteśmy dla Was 💪
 
531 731 112